KIKO stimuleert, motiveert en ondersteunt organisatoren en medewerkers van buitenschoolse kinderopvang om een zo rijk mogelijke vrijetijdsbeleving voor schoolgaande kinderen aan te bieden. Met een krachtig kindbeeld voor ogen, geven we bijzondere aandacht aan inclusie, exploratie van talenten, creativiteitsontplooiing, natuurbeleving en gezondheid. Hiervoor zetten we onder andere in op teambegeleidingen, lerende netwerken, inspiratiedagen, innovatieve projecten, ervaringsuitwisseling, …

Missie

 

Kiko inspireert, stimuleert en ondersteunt organisatoren en medewerkers van buitenschoolse kinderopvang om een zo rijk mogelijke vrijetijdsbeleving voor kinderen mogelijk te maken. Hierbij vertrekt KIKO vanuit een krachtig kindbeeld. Bij KIKO staan alle kinderen centraal. Elk kind stimuleren in zijn/haar ontwikkeling tot een authentieke, veerkrachtige en zorgzame volwassene is ons maatschappelijk ideaal. Vanuit een waarderende aanpak biedt KIKO impulsen aan organisatoren en medewerkers van buitenschoolse kinderopvang zodat kinderen zich maximaal kunnen ontplooien binnen een waardevolle context. Binnen deze context voelt elk kind zich thuis en geborgen, kan hij of zij vrij kiezen, talenten ontdekken en experimenteren.

KIKO wil maximale samenwerkingsverbanden initiëren tussen buitenschoolse opvang en partners zoals oa. onderwijs, sport, cultuur, vrije tijd en welzijn met als doel samen een zo rijk en divers mogelijk aanbod aan kinderen te bieden. Hierbij streven we naar een gedeelde visie waarbij het kind centraal staat en staan we samen sterk. KIKO richt zich op het stimuleren van verbindingen en creëert impact door noden en ervaringen vanuit de brede sector in kaart te brengen, te signaleren en om te zetten in constructieve en vernieuwende projecten die bijdragen aan een zorgzame maatschappij.

KIKO verduurzaamt de vrijetijdsbeleving van kinderen door aandacht te hebben voor de kwaliteit van opvang en maatschappelijke uitdagingen die de opvang en daarbij kinderen impacteren.

Een krachtig kindbeeld

 

Kinderen zijn autonome persoontjes. Ze hebben elk een eigen wil, eigen dromen en eigen behoeften. Kinderen kunnen veel. Het zijn onderzoekers, initiatiefnemers, ondernemers, probleemoplossers. Ze zijn van nature uit heel nieuwsgierig en hebben een natuurlijke drang om de wereld om hen heen te leren kennen.  Ze onderzoeken en experimenteren om de wereld te leren kennen en begrijpen. Dat lukt het beste wanneer ze zelf dingen mogen ontdekken en wanneer ze zich mogen uitdrukken met méér dan woorden. Al vanaf de kleuterklas onderhandelen ze op de speelplaats, creëren ze hun eigen ruimte en nemen ze zelf beslissingen. Een krachtig kindbeeld heeft respect voor de autonomie van het kind als ‘zelfstandig’ persoon op zich. Hierbij worden kinderen gestimuleerd en passend ondersteund om zelf op ontdekking te gaan.

Een waarderende aanpak

 

Een waarderende aanpak vertrekt vanuit wat goed loopt en gaat op zoek naar succescriteria hiervoor in plaats van te focussen op het oplossen van ‘een probleem’. De gedetermineerde succescriteria zijn toetsstenen en streefdoelen voor de verdere werking. Een positieve, open en constructieve benadering is hierbij prioriteit en geeft kracht.

 

Een waardevolle context

 

Een waardevolle context heeft respect voor de autonomie van het kind en zet maximaal in op de ontplooiing van de talenten van kinderen en hun creativiteitsontwikkeling om probleemoplossend denken en zelfwaarde bij kinderen te stimuleren. We vertrekken vanuit een positieve benadering. Het is de context die nodig is voor een krachtig kindbeeld binnen een waarderende aanpak: hoe je over kinderen denkt, bepaalt hoe je met ze omgaat. Je verwachtingen over wat kinderen wel en niet kunnen, mogen of moeten, bepaalt hoe kinderen zich gaan gedragen.

Exploratie van talenten

 

KIKO wil kinderen zoveel mogelijk stimuleren om te ontdekken waar ze goed in zijn. Latente talenten worden ontdekt wanneer kinderen mogen proeven en experimenteren, wanneer ze zich mogen uitdrukken met meer dan woorden. KIKO beschouwt het als taak om een rijk en divers aanbod te impulseren zodat kinderen hiertoe de kans krijgen. Denk maar aan tuinieren, muzikaal experimenteren, koken,… Met de handen in de modder spelen, mogen fouten maken door op een piano te tokkelen,…

 

Experimenteerruimte

 

Deze is onlosmakelijk verbonden met de exploratie van talenten en met creativiteitsontplooiing. Kinderen kunnen enkel experimenteren als er ruimte voor is. Deze ruimte kan tijd betekenen: vrije tijd, logistiek: een ruimte om te kunnen sporten, spelen, ontdekken maar ook letterlijke ruimte: het krachtige kindbeeld waarin het kind ook fouten kan en mag maken en de vrije keuze heeft om zijn of haar tijd in te vullen naar believen. KIKO ondersteunt en stimuleert een krachtige begeleidershouding waarbij kinderen met hun vingers vol verf mogen kladderen zonder dat hun werkje op het voorbeeld moet lijken, hun t-short en schoenen vuil mogen maken door in de modder te spelen,… Het is een terughoudende begeleidershouding waarbij kinderen ruimte krijgen om te onderzoeken en te experimenteren, zelf oplossingen bedenken, fouten maken.  Een begeleidershouding ook die bestaande structuren en regels in vraagt durft te stellen als die de ontplooiing van kinderen belemmeren. 

Maximale samenwerkingsverbanden

 

KIKO richt zich op de toekomst en gelooft in ‘samen sterk’. Door eilandoverschrijdend te denken en handelen wil KIKO tot een breed draagvlak komen om kwalitatieve vrijetijdsbeleving van kinderen maximaal samen uit te bouwen. Samenwerkingen tussen welzijn, sport, vrije tijd, cultuur en onderwijs worden beoogd.

Impact creëren


Deze impact willen we zowel beleidsmatig bereiken door onder andere noden vanuit het werkveld te signaleren en te mogen experimenteren in een regelluw kader om nadien deze proeftuinen uit te rollen naar de brede sector. Deze impact vertaalt zich ook naar de (opvang)sector en partners toe. Nieuwe methodieken en manieren om kwalitatieve opvang in te richten, good practices van samenwerkingsverbanden die de vrijetijdsbeleving stimuleren,…

 

Een zorgzame maatschappij


Een maatschappij waarin kinderen verantwoordelijkheden opnemen, voor elkaar zorgen, samenwerken, verbinden, het beste uit zichtzelf kunnen halen. Een maatschappij waar buiten hokjes en eilandjes gedacht wordt om samen voor een fijne wereld te zorgen. Voor KIKO betekent een zorgzame maatschappij ook aandacht hebben voor diversiteit. We erkennen op een waarderende en inclusieve wijze de meervoudige identiteit in kinderen (gender, cultuur, gezinssamenstelling, taal, eventuele zorgvragen,  talenten en hobby’s, ,…)

Kwaliteit van de opvang

 

KIKO wil zowel voor kinderen, hun ouders, de begeleiding, de coördinatoren, het organiserend bestuur, de maatschappij en andere mogelijke partners kwaliteit.

 • De kinderen hebben recht op een rijke speelomgeving waarin ze uitgedaagd worden en zich thuis en geborgen voelen. In een rijke speelomgeving kunnen kinderen genieten van een divers en rijk aanbod waarbij ze spelend, onderzoekend en experimenterend hun talenten kunnen verkennen en ontplooien. Ook een pedagogische visie op de begeleidershouding staat hierbij centraal. Diversiteit in het begeleidersteam (verschillen in profielen, verschillen in talenten en mogelijks verschillen in takenpakket)zorgt voor een rijker opvangaanbod naar kinderen toe en komt zodoende zo maximaal mogelijk tegemoet aan de verscheidenheid van de kinderen. KIKO experimenteert met projecten rond tewerkstelling en talenten van begeleiding. Moet men allemaal dezelfde taken doen of kunnen ook mensen uit andere sectoren en met een andere achtergrond voor een rijke vrijetijdsbeleving van kinderen zorgen… Denk maar aan een docent(e) kunst die een workshop komt verzorgen of een tuinman/vrouw die over kruiden iets komt vertellen in de opvang. (Gigagezond, Modderweek, HopUp)
   

 • Kinderopvang zorgt ervoor dat ouders kunnen gaan werken of zich kunnen ontplooien naast het gezin. Kinderopvang is in dat opzicht een noodzaak. Door in te zetten op een rijke vrijetijdsbeleving wordtvan een noodzaak een deugd gemaakt. Kinderen weten zich uitgedaagd en voelen zich geborgen in een rijke speelomgeving. Het geeft ouders een heel andere beleving als hun kinderen naar de opvang willen en niet alleen moeten gaan.KIKO heeft ook aandacht voor de gezinnen en experimenteert met ideeën en projecten voor kinderen en hun ouders om privé en gezin zo goed mogelijk te combineren. Wat denk je van een broodautomaat op de opvang, een coöperatieve opvang, ouderparticipatie, coworkspaces voor ouders op de opvang? KIKO wil in de toekomst ook meer aandacht hebben voor: de diversiteit van gezinnen (eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen,…), het stimuleren van ontmoeting, het uitbouwen van een sociaal vangnet en het creëren van een sterkere sociale cohesie.

 

 • KIKO wil impact hebben op kwalitatieve begeleiders in de opvang. Enerzijds zorgt dit voor een zo rijk mogelijke vrijetijdsbeleving van kinderen, anderzijds heeft dit ook een economisch aspect. Zo wil KIKO inzetten op talenten van personeel (talententraject, schakelwerk,…) en op diversiteit in teams.
   

 • KIKO richt lerende netwerken in en zorgt voor kruisbestuiving zodat coördinatoren en andere medewerkers in de BKO maximaal ondersteunt worden en zoveel mogelijk impulsen krijgen om met hun opvang verder aan de slag te gaan.
   

 • Voor organiserende besturen van buitenschoolse kinderopvang wil KIKO ondersteuning bieden door ook hier lerende netwerken op te zetten. We ontwikkelen samen een gedragen visie die impact heeft, het belang van samenwerkingsverbanden benadrukt en illustreert alsook het opzetten van (inter)lokale samenwerkingsverbanden ondersteunt.
   

 • Kinderen zijn de toekomst van de maatschappij. Door respect te hebben voor elk kind en elk hun talenten maximaal te helpen ontplooien, hoopt KIKO tot een zorgzame maatschappij te komen waar mensen zich goed voelen, voor elkaar zorgen en hun verantwoordelijkheden nemen

 

Maatschappelijke uitdagingen

 

Het kinderopvanglandschap evolueert omdat de maatschappij evolueert. Elke dag komen veranderingen op ons af. Denk maar aan wetgeving maar ook aan de ontwikkeling van een kind, uitbreiding van de sector, gezinssamenstellingen, klimaat,… KIKO wil kinderen laten evolueren tot creatieve personen die probleemoplossend kunnen denken, weerbaar zijn voor veranderingen en met een open blik constructief nieuwe evoluties creëren die de maatschappij beter maken.

Blenders vzw

 

KIKO is een onderdeel van Blenders vzw. Dat staat voor Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw. Als onafhankelijke ontwikkelorganisatie willen we met vernieuwende projecten bijdragen aan de overgang naar een duurzame, aantrekkelijke regio op sociaal, economisch en ecologisch vlak. We vertrekken hierbij vanuit concrete vragen van bedrijven, organisaties, overheden, of vanuit onze eigen toekomstbeelden.

Ontmoet ons team

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2018 | KIKO | Alle rechten voorbehouden