Over ons

KIKO zet kinderen en jongeren centraal. Dit doen we door het vormen, trainen, coachen en adviseren van opvoeders, begeleiders en organisatoren in onderwijs, opvang en vrije tijd van kinderen. Hiermee richten we ons op de krachten, talenten en interesses van kinderen en jongeren.

samenspel.jpg

KIKO wil kinderen en jongeren laten stralen.

 

Elk kind en jongere kansen bieden om volop te beleven, ontdekken, onderzoeken, spelen en ontwikkelen is ons doel.

Door de krachten, talenten en interesses van kinderen en jongeren aan te spreken, wil KIKO helpen bouwen aan een zorgzame, creatieve en veerkrachtige samenleving. Een samenleving waarin kinderen en jongeren uitgroeien tot betrokken volwassenen die vanuit authenticiteit en oprecht engagement de uitdagingen van deze tijd aangrijpen als kans om te groeien. Om dit te realiseren inspireert, stimuleert en ondersteunt KIKO organisatoren en medewerkers van buitenschoolse kinderopvang. We zetten hierbij in op kracht.  We vertrekken van mogelijkheden, competenties, talenten en interesses van mensen, versterken deze en bouwen hier op verder.

KIKO initieert inspirerende en innoverende praktijken die bijdragen aan de maximale ontplooiing van iedereen die betrokken is bij kinderopvang.

Bouwen aan deze toekomst doet KIKO niet alleen. We kiezen ervoor om breder te kijken en ons toekomstbeeld te benaderen vanuit een verbindende aanpak. We streven naar samenwerking zowel binnen als buiten de sector buitenschoolse opvang en gaan op zoek naar de rol die KIKO kan opnemen in het grote geheel.

KIKO zet in op de kracht van kinderen, jongeren en hun begeleiders

Hoe je over kinderen, jongere en hun begeleiders  denkt, bepaalt hoe je met ze omgaat. Je verwachtingen van wat kinderen en jongeren wel en niet kunnen, mogen of moeten, beïnvloedt hun zelfbeeld, hun kunnen, hun doen en laten.  Een open en waarderende benadering van kinderen, jongeren en begeleiders geeft kracht en perspectief.

Kinderen en jongeren zijn krachtig en kunnen veel. Ze zijn van nature uit heel nieuwsgierig en onderzoekend. Ze leren van zichzelf, van elkaar en van de wereld rondom hen. Spelend onderzoeken en experimenteren ze om de wereld te leren kennen en begrijpen. Kinderen en jongeren zijn zowel onderzoekers, initiatiefnemers, ondernemers, probleemoplossers, kunstenaars, … zowel in aanleg als alles in één. KIKO zet in op een begeleidershouding die respect toont voor de autonomie en de kracht van elk kind en jongere. Een houding waarbij kinderen en jongeren de ruimte krijgen om op onderzoek  te gaan, zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen en daarin aangemoedigd te worden.  Een begeleidershouding waarbij ingespeeld wordt op wat kinderen en jongeren boeit en bezighoudt, die hun (h)erkent en stimuleert en de creativiteit en zelfexpressie van kinderen en jongeren aanwakkert en tot leven brengt

DSC05240.JPG

KIKO inspireert, ondersteunt en stimuleert hiertoe begeleiders, coördinatoren en organisatoren van buitenschoolse kinderopvang. We hanteren een waarderende aanpak die vertrekt vanuit de kracht en mogelijkheden van mensen, vanuit wat goed loopt en waar mensen in geloven. We gebruiken methodieken om inspirerend en ondersteunend op weg te gaan met medewerkers uit de buitenschoolse kinderopvang: intervisie , coaching, lerende netwerken, ervaringsuitwisseling, inspiratiedagen, vorming en teambegeleiding. We zetten in op leren van, met en door elkaar.

DSC04109.JPG

KIKO werkt vanuit een verbindende aanpak

KIKO richt zich op de toekomst en wil maximale samenwerkingsverbanden initiëren tussen buitenschoolse kinderopvang, onderwijs, vrije tijd, sport en cultuur. Zowel op lokaal als op bovenlokaal beleidsniveau. Door eilandoverschrijdend te denken en handelen wil KIKO tot een breed draagvlak komen om het aanbod van vrije tijd en opvang van schoolgaande kinderen in afstemming met elkaar kwalitatief uit te bouwen. KIKO richt zich op het stimuleren van verbinding waarbij een gedeelde visie op het kind centraal staat.  Samen staan we sterk!

 

KIKO werkt onder de vleugels van Blenders vzw

KIKO is een werking binnen Blenders vzw. Blenders zet via sociale, ecologische en economische innovatieprojecten in op  de duurzame ontwikkeling van de regio.